top of page
office-594130.jpg
office-594132_640.jpg

รับรองเอกสารสถานทูตฯ แปลเอกสารยื่นวีซ่าทั่วโลก

        ศูนย์แปลเอกสารราชการ บีบีเค ทรานสเลชั่น ของเรานั้นยังมีอีก 1 บริการ ที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ที่ต้องการแปลเอกสารภาษาต่างๆพร้อมกับ บริการยื่นรับรองเอกสารที่สถานทูตต่างๆทั่วโลก ที่ประจำประเทศไทย กับการทำงานที่เป็นทีม พร้อมบริการ ได้รับงานในเวลาที่ลูกค้าต้องการ พร้อมบริการจัดส่งให้ถึงมือทุกรูปแบบ ทั้งบริการจัดส่งโดยแมสเซ็นเจอร์ ไปรษณีย์ไทย และจัดส่งให้ทั่วโลก ด้วย 

 

ผลงานการทำงานด้านการบริการ แปลเอกสารยื่นรับรองกรมการกงสุล และสถานทูตต่างๆ 

ในการแปลเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่านั้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่า สำหรับเอกสารประกอบการขอวีซ่า ผู้ขอจะต้องยื่นเอกสารตัวจริงเฉพาะ Passport และสมุดเงินฝาก สำหรับเอกสารอื่นๆผู้ขอสามารถยื่นเอกสารสำเนาพร้อมรับรองสำเนาด้วย และหากเอกสารใดที่เป็นภาษาไทย จะต้องยื่นคำแปลเอกสารแนบตามไปด้วย

 

วีซ่าท่องเที่ยว

 

 • Passport ที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน

 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 • บัตรประจำตัวประชาชน

 • ทะเบียนบ้าน

 • หากมีสถานะภาพการสมรส หรือหย่า ให้แสดงทะเบียนสมรสหรือว่าทะเบียนหย่า ด้วย

 • หากเดินทางพร้อมพี่น้อง ต้องแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ เช่นสูติบัตร เป็นต้น

 • หนังสือรับรองการทำงาน / หากประกอบธุรกิจส่วนตัวให้ใช้หนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือทะเบียนการค้า ใบหุ้น

 • หนังสือรับรองเงินเดือน

 • กรณีเป็นนักศึกษา/นักเรียน ให้ใช้หนังสือรับรองสถานะภาพนักศึกษา

 • กรณีได้รับการสนับสนุนทางการเงินในการเดินทางให้ แสดงหลักฐานความสัมพันธ์กับผู้ที่สนับสนุนการเงิน

 • กรณีได้รับเชิญจากบุคคลที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียให้ แนบจดหมายเชิญ อีเมล หลักฐานการติดต่อกับบุคคลที่อยู่ในประเทศนั้นๆ หรือรูปถ่าย

 • สมุดบัญชีตัวจริง

 • กรณีผู้ที่ขอมีอายุน้อยกว่า 18 ปีต้องมีหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางโดยผู้ปกครอง(สามารถขอได้จากที่ว่าการอำเภอ)

 

 

วีซ่าธุรกิจระยะสั้น(ไม่เกิน 3 เดือน)

 • Passport ที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน

 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 • บัตรประจำตัวประชาชน

 • ทะเบียนบ้าน

 • หากมีสถานะภาพการสมรส หรือหย่า ให้แสดงทะเบียนสมรสหรือว่าทะเบียนหย่า ด้วย

 • หากเดินทางพร้อมพี่น้อง ต้องแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ เช่นสูติบัตร เป็นต้น

 • หนังสือรับรองการทำงาน / หากประกอบธุรกิจส่วนตัวให้ใช้หนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือทะเบียนการค้า ใบหุ้น

 • หนังสือรับรองเงินเดือน

 • กรณีได้รับการสนับสนุนทางการเงินในการเดินทางให้ แสดงหลักฐานความสัมพันธ์กับผู้ที่สนับสนุนการเงิน

 • เอกสารแสดงการติดต่อกับหน่วยงาน หรือบริษัทในประเทศนั้นๆ

 • สมุดบัญชีตัวจริง

 • กรณีนายจ้างหรือหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย จะต้องแสดงหลักฐานประกอบการอ้างอิง รวมถึงจดหมายจากนายจ้าง ระบุเงินเดือน ระยะเวลาทำงาน ระยะเวลาที่อนุมัติให้เดินทาง

 

 

วีซ่านักเรียน

 • Passport ที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน

 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 • บัตรประจำตัวประชาชน

 • ทะเบียนบ้าน

 • สูติบัตร

 • ทะเบียนสมรส(กรณีแต่งงานแล้ว)

 • เอกสารแสดงการรับราชการทหาร หรือพ้นจากการรับราชการทหาร(สด.8,สด.9)

 • เอกสารตอบรับจากสถาบันการศึกษา(Confirmation of Enrolment)

 • ผลการตรวจสุขภาพและเอกซ์เรย์ของผู้ขอวีซ่าหลัก และผู้ติดตามที่อยู่ในใบสมัคร สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลได้ Click ตรงนี้

 • เอกสารแสดงหลักฐานว่ามีเงินครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรการศึกษา

 • เอกสารรับรองผลการศึกษาเช่น Transcript หรือว่าใบปริญญา หรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา

 • กรณีเคยผ่านการทำงานมาก่อน ให้ใช้หนังสือรับรองการทำงาน

 

 

วีซ่าคู่สมรส สำหรับบุคคลที่ต้องการย้ายถิ่นพำนักสำหรับคู่สามีภรรยา

 

 • ทะเบียนสมรสที่ออกโดยหน่วยงานราชการในประเทศออสเตรเลีย

 • กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ยื่นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์การอยู่กินฉันท์สามีภรรยากันไม่น้อยกว่า 12 เดือน

 • เอกสารลายลักษณ์อักษรจากผู้ขอวีซ่าและคู่หมั้น ระบุรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอและคู่หมั้น เช่นการพบกันครั้งแรก การพัฒนาความสัมพันธ์ รวมทั้งการวางแผนการใช้ชีวิตข้างหน้า

 • หลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์ เช่นต้นฉบับจดหมาย e-mail ภาพถ่าย ใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์ หลักฐานการโอนเงิน ฯลฯ ที่พิสูจน์ได้ว่ามีความสัมพันธ์กันจริง

 • หลักฐานที่ผู้ขอและคู่หมั้นมีความประสงค์ที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน

 • กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อเข้ามาด้วย

 • Passport ของผู้ขอวีซ่า

 • บัตรประจำตัวประชาชน

 • ทะเบียนบ้าน

 • หนังสือรับรองสถานะภาพโสด ออกโดยราชการ

 • เอกสารแสดงสิทธิ์ในการดูแลบุตร (กรณีที่หย่าร้างหรือคู่ครองเสียชีวิต)

 • หนังสือรับรอง

 • หนังสือรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(Criminal Record)

 • เอกสารแสดงการรับราชการทหาร หรือพ้นจากการรับราชการทหาร(สด.8,สด.9)

 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป

 • หลักฐานจากคู่หมั้น หนังสือเดินทางประเทศออสเตรเลีย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 • หลักฐานจากคู่หมั้น ใบเกิดจากประเทศนั้นๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 • หลักฐานจากคู่หมั้น หลักฐานแสดงสถานะภาพทางการเงิน

 • หลักฐานจากคู่หมั้น รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป

 

 

วีซ่าคู่สมรส สำหรับบุคคลที่ต้องการย้ายถิ่นพำนักสำหรับคู่สามีภรรยา

 • Passport

 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป

 • สูติบัตร

 • บัตรประจำตัวประชาชน

 • ทะเบียนบ้าน

 • สำเนาหนังสือเดินทางที่มีประวัติการเดินทางทุกหน้า

 • หากเคยมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ต้องแนบหนังสือเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

 • หากบิดา/มารดา เสียชีวิตให้แนบใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิต

 • หลักฐานการศึกษา

 • หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองให้ย้ายถิ่นพำนักไปยังประเทศนั้นๆ เป็นการถาวร โดยจดหมายนี้จะต้องได้รับการยืนยันโดนเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ที่ว่าการเขต) หรือโดยเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศด้วยตนเอง 

 • ผลการตรวจสุขภาพและเอกซ์เรย์ของผู้ขอวีซ่าหลัก และผู้ติดตามที่อยู่ในใบสมัคร สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลได้ Click ตรงนี้

 • หนังสือรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(Criminal Record)

 • หลักฐานจากผู้รับรอง หลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือสัญชาติ

 • หลักฐานจากผู้รับรอง สำเนาหนังสือเดินทาง

 • หลักฐานจากผู้รับรอง หลักฐานแสดงถึงความสามารถทางด้านการเงิน เช่น ใบแจ้งประเมินภาษี หรือเอกสารเงินบำนาญ หรือ ที่มาของรายได้

 

วีซ่าเพื่อการย้ายถิ่นฐานของสมาชิกในครอบครัวอื่นๆ

 

 • Passport

 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป

 • สูติบัตร

 • บัตรประจำตัวประชาชน

 • ทะเบียนบ้าน

 • สำเนาหนังสือเดินทางที่มีประวัติการเดินทางทุกหน้า

 • หากเคยมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ต้องแนบหนังสือเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

 • หากบิดา/มารดา เสียชีวิตให้แนบใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิต

 • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส หลักฐานการศึกษา

 • เอกสารการเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ครั้งแรกของผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ หรือเอกสารการอนุมัติให้อยู่ในประเทศนั้นๆ อย่างถาวรเบื้องต้น

 • ผลการตรวจสุขภาพและเอกซ์เรย์ของผู้ขอวีซ่าหลัก และผู้ติดตามที่อยู่ในใบสมัคร สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลได้ Click ตรงนี้

 • หนังสือรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(Criminal Record)

 

สถานทูตที่ให้บริการ ประจำ ณ ประเทศไทย

 

รับรองเอกสารสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย : Japanese Embassy in Thailand 

 

รับรองเอกสารสถานทูตกรีซ ประจำประเทศไทย : Greece Embassy in Thailand            


รับรองเอกสารสถานทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย : Cambodian Embassy in Thailand

 

รับรองเอกสารสถานทูตกาตาร์ ประจำประเทศไทย: Embassy of the State of Qatar in Thailand  

            

รับรองเอกสารสถานทูตกานา ประจำประเทศไทย : Ghana Embassy in Thailand 

รับรองเอกสารสถานทูตเกาหลีเหนือ ประจำประเทศไทย : Korean Embassy (North Korea) in Thailand     

รับรองเอกสารสถานทูตเกาหลีใต้ ประจำประเทศไทย : Korean Embassy (South Korea) in Thailand

รับรองเอกสารสถานทูตคาซักสถาน ประจำประเทศไทย: Kazakhstan Embassy in Thailand
 

รับรองเอกสารสถานทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย: Canada Embassy in Thailand

 

รับรองเอกสารสถานกงสุลสาธารณรัฐโครเอเชีย ประจำประเทศไทย: Consulate of the Republic of Croatia, Bangkok, Thailand

รับรองเอกสารสถานทูตจีน ประจำประเทศไทย: Embassy of The People's Republic of China in Thailand 

 

รับรองเอกสารสถานทูตชิลี ประจำประเทศไทย: Chile Embassy in Thailand 

 

รับรองเอกสารสถานทูตเชก ประจำประเทศไทย (สาธารณรัฐ): The Czech Republic Embassy in Thailand
 

รับรองเอกสารสถานทูตซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย: Saudi Arabia Embassy in Thailand 
 

รับรองเอกสารสถานทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย: Denmark Embassy in Thailand

รับรองเอกสารสถานทูตตุรกี ประจำประเทศไทย: Turkey Embassy in Thailand

 

รับรองเอกสารสถานทูตไต้หวัน (สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป) Taipei Economic and Culture Office

รับรองเอกสารสถานทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย: Royal Norwegian Embassy in Thailand

รับรองเอกสารสถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย : New Zealand Embassy in Thailand

 

รับรองเอกสารสถานทูตเนปาล ประจำประเทศไทย : The Embassy of Nepal

รับรองเอกสารสถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย: Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Bangkok

รับรองเอกสารสถานทูตไนจีเรีย ประจำประเทศไทย: Embassy of Nigeria
                 

รับรองเอกสารสถานทูตบราซิล ประจำประเทศไทย: Embassy of Brazil in Bangkok 
 

รับรองเอกสารสถานทูตบรูไน ประจำประเทศไทย: Brunei Embassy in Thailand

รับรองเอกสารสถานทูตบังกลาเทศ ประจำประเทศไทย: Bangladesh Embassy in Thailand

รับรองเอกสารสถานทูตบัลแกเรีย ประจำประเทศไทย: Bulgarian Embassy in Thailand

รับรองเอกสารสถานทูตเบลเยียม ประจำประเทศไทย: Embassy of Belgium, Bangkok

 

รับรองเอกสารสถานทูตปากีสถาน ประจำประเทศไทย: Pakistan Embassy in Thailand

รับรองเอกสารสถานทูตปานามา ประจำประเทศไทย: Panama Embassy in Thailand

 

รับรองเอกสารสถานทูตเปรู ประจำประเทศไทย: Peru Embassy in Thailand

รับรองเอกสารสถานทูตโปรตุเกส ประจำประเทศไทย: Portuguese Embassy in Thailand

รับรองเอกสารสถานทูตโปแลนด์ ประจำประเทศไทย: The Embassy of The Republic of Poland

รับรองเอกสารสถานทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย: French Embassy in Thailand

 

รับรองเอกสารสถานทูตพม่า ประจำประเทศไทย: Myanmar Embassy in Thailand

รับรองเอกสารสถานทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย: Finland Embassy in Thailand


รับรองเอกสารสถานทูตฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย: Philippinese Embassy in Thailand                
 

รับรองเอกสารสถานทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย: Bhutan Embassy in Thailand
 

รับรองเอกสารสถานทูตมองโกเลีย ประจำประเทศไทย: Mongolia Embassy in Thailand

 

รับรองเอกสารสถานทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย: Malaysia Embassy in Thailand

 

รับรองเอกสารสถานทูตเม็กซิโก ประจำประเทศไทย: Mexico Embassy in Thailand

รับรองเอกสารสถานทูตโมร็อกโก ประจำประเทศไทย: Morocco Embassy in Thailand

 

รับรองเอกสารสถานทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย: Deutsche Botschaft in Thailand 
 

รับรองเอกสารสถานทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย: Embassy of the Russian Federation in Thailand      
 

รับรองเอกสารสถานทูตโรมาเนีย ประจำประเทศไทย: Ramania Embassy in Thaiand

 

รับรองเอกสารสถานทูตลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย: Luxembourg Embassy in Thailand 

รับรองเอกสารสถานทูตลาว ประจำประเทศไทย: Lao Embassy in Thailand 

รับรองเอกสารสถานทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย: Vietnamese Embassy in Thailand
 

รับรองเอกสารสถานทูตศรีลังกา ประจำประเทศไทย: Sri Lanka Embassy in Thailand
 

รับรองเอกสารสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย: Switzerland Embassy in Thailand

 

รับรองเอกสารสถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย: Swedish Embassy in Thailand 

รับรองเอกสารสถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย: UAE Embassy in Thailand 

รับรองเอกสารสถานทูตสเปน ประจำประเทศไทย: Spanish Embassy in Thailand
 

รับรองเอกสารสถานทูตสโลวัก ประจำประเทศไทย: Slovak Embassy in Thailand 

รับรองเอกสารสถานทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย: Singapore Embassy in Thailand
 

รับรองเอกสารสถานทูตออสเตรีย ประจำประเทศไทย: Austria Embassy in Thailand

ครอบคลุมเรื่องงานแปลภาษา และแปลเอกสารทุกชนิด
ติดต่อง่าย งานแปลคุณภาพ ราคาที่ยุติธรรม 
รับแปลเอกสารด่วน 24 ชม. [เปิดทำการทุกวัน]
ประเมินราคาภายใน 30 นาที
รับสมัครนักแปล ล่ามทุกภาษา
20150316_232021.jpg

คุณภาพนักแปลภาษาอังกฤษ

จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกีรยตินิยมอันดับ 2

ผลสอบ Toeic คะแนนเต็ม 990

ลูกค้าบริษัทเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ

ลูกค้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

bottom of page