top of page
บริการแปลภาษา แปลเอกสารด่วน
ครอบคลุมเรื่องงานแปลภาษา และแปลเอกสารทุกชนิด
ติดต่อง่าย งานแปลคุณภาพ ราคาที่ยุติธรรม 
รับแปลเอกสารด่วน 24 ชม. [เปิดทำการทุกวัน]
ประเมินราคาทันที หรือแจ้งกลับภายใน 15 นาที

ค่าบริการแปลภาษา

มาตรฐานของหน้าขนาด A4, ฟ้อนท์ Angsana New 16 ส่วนที่เป็นรูปภาพหรือกราฟจะไม่นำมาคิดค่าแปล

 

อัตราค่าบริการแปลสำหรับเอกสารทั่วๆไป 

เช่น สัญญาต่างๆ ประกาศกระทรวง ทบวง กรม เอกสารทางธุรกิจการค้าทั่วไป

 

 • แปลเอกสารอังกฤษ <---> ไทย  เริ่มต้นที่หน้าละ 150 - 600 บาท

 • แปลเอกสารภาษาอื่น ๆ เริ่มต้นที่หน้าละ 200 บาท

 

อัตราค่าบริการแปลสำหรับเอกสารราชการทั่วไป 

เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน พร้อมบริการรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตประเทศต่างๆ

 

 • เฉพาะค่าแปลเอกสาร  ฟอร์มละ 150 - 400 บาท (ไทย <---> อังกฤษ)

 • ค่าบริการเดินเรื่องรับรองเอกสาร กับกรมการกงสุล--เริ่มต้นที่ 500 บาท

 • กรณีเดินเรื่องรับรองเอกสารกับสถานทูตประเทศต่างๆ คิดค่าบริการแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระยะทาง เริ่มต้นที่ 2000 บาท/งาน

 

 

ขั้นตอนการทำงาน การใช้บริการแปลภาษา แปลเอกสาร

 

 • ลูกค้าสามารถส่งไฟล์งานมาทางอีเมล์ bbktranslation.th@gmail.com แล้วโทรคอนเฟิมที่ 083-613-9910

 • ตรวจสอบต้นฉบับงานแปล รูปแบบ ประเมินราคางานแปล พร้อมกำหนดวันรับงาน และข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดโดยผู้ใช้บริการ

 • ยืนยันการใช้บริการแปล โดยชำระเงินค่าแปลเอกสารของท่าน การชำระเงิน

 • จัดงานให้กับนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญงานแปลในสาขาวิชานั้นๆ โดยเฉพาะ

 • ส่งมอบงานตามกำหนด โดยจะจัดส่งงานแปลให้กับลูกค้าทางอีเมล์ แฟกซ์หรือส่งทางไปรษณีย์ EMS โดยเนื้อหาของงานได้รับการจัดหน้า ตามแบบฟร์อมของลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้ทันที

 

บริการแปลเอกสาร แปลภาษา

 • แปลเอกสารราชการ

 • แปลหนังสือรับรองบริษัท

 • แปลเอกสารด่วน

 • แปลเอกสารยื่่นกงสุล

 • แปลเอกสารกฎหมาย

 • รับรองเอกสาร

 • รับแปลภาษา

 • รับแปลงานวิจัย

 • รับแปลงานนักศึกษา

 • รับแปลบทคัดย่อ

 • รับแปลเว็บไซต์

 • แปลภาษาอังกฤษ

 • แปลภาษาญี่ปุ่น

 • แปลภาษาเกาหลี

 • แปลภาษาจีน

 • แปลภาษารัสเซีย

 • แปลภาษาเวียดนาม

 • แปลอาหรับ/อารบิก

 • แปลภาษาเยรมัน

 • แปลภาษาฝรั่งเศส

 • แปลภาษาอาหรับ/อารบิค

 • แปลภาษานานาชาติ อื่นๆ

บริการอื่นๆ

 • บริการรับรองเอกสารกงศุล กระทรวงต่างประเทศ

 • รับรองเอกสารสถานทูต

 • รับรองเอกสารยื่นขอวีซ่า 

 • จัดหาล่ามแปลภาษาต่างๆ

 • ครูสอนภาษานานาชาติ

การรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ ได้แก่

 

 • เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนต่างด้าวทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯลฯ

 • เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมหนังสือรับรอง (ความเป็นโสด) ที่อำเภอออกให้ ฯลฯ

 • เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียน นิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิรายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการตรวจสอบบัญชีงบดุล ใบเสร็จการชำระภาษี ฯลฯ

 • เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือ รับรองจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่ออกโดยสถาบันการศึกษาของเอกชนต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการก่อน หรือมิเช่นนั้น สถาบันการศึกษาดังกล่าวต้องจัดส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามมาให้กรมการกงสุล กองสัญชาติและนิติกรณ์ ทราบเป็นการล่วงหน้า หากเป็นการรับรองสำเนาเอกสารการศึกษา จะต้องให้สถาบันการศึกษารับรองในสำเนานั้นเสียก่อน

 • เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบอนุญาตจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ฯลฯ

ขั้นตอนการใช้บริการ

 

 • ลูกค้าสามารถส่งไฟล์งานมาทางอีเมล์ bbktranslation.th@gmail.com แล้วโทรคอนเฟิมที่ 083-613-9910

 • ตรวจสอบต้นฉบับงานแปล รูปแบบ ประเมินราคางานแปล พร้อมกำหนดวันรับงาน และข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดโดยผู้ใช้บริการ

 • ยืนยันการใช้บริการแปล โดยชำระเงินค่าแปลเอกสารของท่าน การชำระเงิน

 • จัดงานให้กับนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญงานแปลในสาขาวิชานั้นๆ โดยเฉพาะ

 • ส่งมอบงานตามกำหนด โดยจะจัดส่งงานแปลให้กับลูกค้าทางอีเมล์ แฟกซ์หรือส่งทางไปรษณีย์ EMS โดยเนื้อหาของงานได้รับการจัดหน้า ตามแบบฟร์อมของลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้ทันที

รับสมัครนักแปล ล่ามทุกภาษา

คุณภาพนักแปลภาษาอังกฤษ

จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกีรยตินิยมอันดับ 2

ผลสอบ Toeic คะแนนเต็ม 990

ลูกค้าบริษัทเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ

ลูกค้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

bottom of page