top of page

ผลงานส่งล่ามแปลภาษา คุณภาพทุกภาษา

บริการจัดหาล่าม นานาชาติ

บริการจัดส่งล่าม จัดหาล่าม นานาชาติ อาทิล่ามภาษา ญี่ปุ่น จีน (จีนกลางแมนดาริน ล่ามจีนกวางตุ้ง) เกาหลี อังกฤษ พม่า เวียดนาม อาหรับ รัสเซีย เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน และล่ามภาษาอื่นๆ อีกมากมาย ล่ามแต่ละท่านล้วนมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง มากกว่า 10 ปี ทุกท่าน

ล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทย

บริการล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทย โดยล่ามของเราทุกท่าน ล้วนมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแปลภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ประสบการณ์การเป็นล่าม มากกว่า 10 ปี ผ่านงานสำคัญระดับประเทศมาแล้ว ด้วยคุณภาพที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง การันตีจากความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ สถานทูตอินเดีย ฯลฯ ที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการแปลภาษา และล่ามสือสารระหว่างประเทศ

ล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทย

3,000-4,500 บาท

ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ

บริการล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทย โดยล่ามของเราทุกท่าน ล้วนมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแปลภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ประสบการณ์การเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น มากกว่า 10 ปี ผ่านงานสำคัญๆมาแล้ว ด้วยคุณภาพที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าทั้งเอกชน และหน่วยงานราชการต่างๆอย่างต่อเนื่องในด้านการจัดส่งล่ามภาษาญี่ปุ่น และด้านการแปลภาษาญี่ปุ่นทุกทางอย่างครบวงจร

ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทย

4,500-6,000 บาท

ล่ามภาษากัมพูชา (เขมร) ไทย อังกฤษ

บริการจัดส่งล่ามแปลภาษากัมพูชา(เขมร) แปลเป็น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยล่ามทรงคุณวุฒิ เป็นอาจารย์สอนภาษา และประสบการณ์การเป็นล่ามและพิธีกร มานานกว่า 10 ปี

ล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทย

3,000-4,500 บาท

Please reload

หาล่าม ส่งล่าม ประสบการณ์สูง

โดยทาง บีบีเคทรานสเลชั่น ยังมีให้บริการ ล่ามภาษาฝรั่งเศส ล่ามภาษาจีน ล่ามภาษาเกาหลี และล่ามภาษาอื่นๆอีกมากมาย

ล่ามแปลภาษาเกาหลี-ไทย-อังกฤษ

บริการ จัดส่งล่ามภาษาเกาหลี ประสบการณ์สูง

ล่ามแปลภาษาจีน-ไทย-อังกฤษ

บริการล่ามภาษาจีน โดยคนจีน คุณวุฒิเอกภาษาไทย ประสบการณ์นาน 10 ปี

Please reload

รับสมัครนักแปล ล่ามทุกภาษา

คุณภาพนักแปลภาษาอังกฤษ

จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกีรยตินิยมอันดับ 2

ผลสอบ Toeic คะแนนเต็ม 990

ลูกค้าบริษัทเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ

ลูกค้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

bottom of page