top of page
office-594130.jpg
office-594132_640.jpg
ครอบคลุมเรื่องงานแปลภาษา และแปลเอกสารทุกชนิด
ติดต่อง่าย งานแปลคุณภาพ ราคาที่ยุติธรรม 
รับแปลเอกสารด่วน 24 ชม. [เปิดทำการทุกวัน]
ประเมินราคาทันที หรือแจ้งกลับภายใน 15 นาที

รับแปลเอกสาร พร้อมรับรองกงสุล

Translation and Legalization Service 

     ศูนย์แปลเอกสารบีบีเคทรานสเลชั่น เราบริการแปลเอกสาร ทุกภาษา รับแปลเอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา เป็นต้น พร้อมยื่นรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แปลเอกสารจากภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษ และแปลเอกสารภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทย 

ตัวอย่างเอกสารที่ได้ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล และลูกค้าของเรา

เอกสารที่กรมการกงสุลให้การรับรอง

  • การรับรองคำแปล   ซึ่งกงสุลจะรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ และ รับรองคำแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทยเท่านั้น หากลูกค้ามีเอกสารเป็นภาษาอื่นๆ ติดต่อสอบถามมาทาง Line : @bbktranslation หรือ Tel : 083-613-9910 ได้เลยค่ะ  เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล เรายินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเสมอค่ะ ^_^

 

                                     ค่าธรรมเนียม                 ยื่นแบบปกติ ฉบับละ 200 บาท  (ใช้เวลา 3-4 วันทำการ)
                                                                            ยื่นแบบด่วน ฉบับละ 400 บาท   (ใช้เวลา 1-2 วันทำการ)

 

  • รับรองสำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออกให้  

                                     

                                     ค่าธรรมเนียม                 ยื่นแบบปกติ ฉบับละ 200 บาท  (ใช้เวลา 3-4 วันทำการ)
                                                                            ยื่นแบบด่วน ฉบับละ 400 บาท   (ใช้เวลา 1-2 วันทำการ)

 

*** ข้อสังเกตุ ทำความเข้าใจ   การยื่นรับรองคำแปล กับการรับรองสำเนาเอกสาร มีค่าธรรมเนียมเหมือนกันทั้ง 2 แบบ ดังนั้น การแปลเอกสารรับรองกงสุล เพื่อนำไปใช้ขอวีซ่า หรือนำไปใช้กับหน่วยงานราชการที่ต่างประเทศ ลูกค้าจะต้องรับรองทั้ง 2 แบบคู่กัน คือต้องเอาเอกสารสำเนาจับคู่กับเอกสารคำแปล  ดังนั้นค่าธรรมเนียมจะคิดเป็นดังนี้                                      

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • รับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร

                                     

                                     ค่าธรรมเนียม                 ยื่นแบบปกติ ฉบับละ 200 บาท  (ใช้เวลา 3-4 วันทำการ)
                                                                            ยื่นแบบด่วน ฉบับละ 400 บาท   (ใช้เวลา  1   วันทำการ)

 

  • รับรองเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออกให้  

 

                                     ค่าธรรมเนียม                 ยื่นแบบปกติ ฉบับละ 200 บาท  (ใช้เวลา 3-4 วันทำการ)
                                                                            ยื่นแบบด่วน ฉบับละ 400 บาท   (ใช้เวลา  1   วันทำการ)

 

 ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารคำแปล + ค่าธรรมเนียมรับรองสำเนาเอกสาร

 

 ค่าธรรมเนียม                  ยื่นแบบปกติ ชุดละ     400 บาท     ใช้เวลา   3-4    วันทำการ
                                          ยื่นแบบด่วน ชุดละ     800 บาท     ใช้เวลา   1-2    วันทำการ

 

ทุกงานมีใบเสร็จค่าธรรมเนียมที่ออกโดย กระทรวงการต่างประเทศ ทุกงานค่ะ

การเตรียมเอกสารประกอบคำขอรับรองนิติกรณ์กรมการกงสุล

1. กรณีบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

  • หนังสือมอบอำนาจ   2   ชุด ซึ่งจะมีเอกสารประกอบหนังสือมอบอำนาจ ดังนี้

 

                       1.  สำเนาพาสปอร์ต   2   ฉบับ       (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

                       2.  สำเนาบัตรประชาชน  2  ฉบับ   (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

  • เอกสารตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา ห้ามเซ็นรับรองหรือขีดเขียนโดยเด็ดขาด!

                                                                           

 

 

  • หนังสือมอบอำนาจ   2   ชุด ซึ่งจะมีเอกสารประกอบหนังสือมอบอำนาจ ดังนี้

 

                       1.  สำเนาพาสปอร์ต   2   ฉบับ       (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

                       2.  สำเนาวีซ่า ทีประทับตราปัจจุบันพำนักอยู่ภายในประเทศไทย

 

  • เอกสารตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา ห้ามเซ็นรับรองหรือขีดเขียนโดยเด็ดขาด!

 

 

 

  • หนังสือมอบอำนาจ   2   ชุด ซึ่งจะมีเอกสารประกอบหนังสือมอบอำนาจ ดังนี้

 

                       1.  สำเนาพาสปอร์ตกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ท่านละ   2   ฉบับ       (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

                       2.  สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ท่านละ   2  ฉบับ   (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

                       3.  สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมเซ็นโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราบริษัท  2 ชุด

 

  • เอกสารตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา ห้ามเซ็นรับรองหรือขีดเขียนโดยเด็ดขาด!

ID Line : @bbktranslation (ตอบเร็วมาก)

 

       083-613-9910 , 081-495-2200

2. กรณีบุคคลต่างชาติ

3. กรณีบริษัทเอกชน นิติบุคคล

 โดยจัดส่งเอกสารทั้งหมดมาที่

 

 บริษัท บีบีเคทรานสเลชั่น แอนด์ พรินติ้ง จำกัด [แผนกรับรองนิติกรณ์]

 เลขที่ 5/2578  หมู่ที่ 10  ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด

 จ.นนทบุรี  11120

ลูกค้าบริษัทชั้นนำของเรา

ติดต่อศูนย์แปลเอกสาร แปลภาษาด่วน

บริษัท บีบีเคทรานสเลชั่น แอนด์ พรินติ้ง จำกัด

โทร 083-613-9910 , 081-495-2200

ทีมงานนักแปลภาษาคุณภาพ

เกียรตินิยมอันดับ 1   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ เอกอังกฤษ

 

first-class honors 

 

ปัจจุบัน

อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยชื่อดัง

เกียรตินิยมอันดับ 2      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ เอกอังกฤษ

 

second-class honors

ผลสอบ Toeic คะแนนเต็ม 990

บริการรับแปลเอกสาร รับรองกงสุล รับแปลเอกสารทุกภาษา โดยอาจารย์เจ้าของภาษา

ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท !!!

ศูนย์แปลเอกสาร รับรองกงสุล รับแปลภาษา บริการยื่นรับรองสถานทูตทั่วโลก พร้อมรับรองกงสุล

โดย บริษัท บีบีเคทรานสเลชั่น แอนด์พริ้นติ้ง จำกัด บริการเป็นที่กันเอง ด้วยทีมนักแปลคุณภาพ 

ราคาที่ยุติธรรม ครอบคลุมเรื่องงานแปลภาษา

ติดต่อ 02-001-1549  สายด่วน 24 ชม. โทร 083-613-9910 , 081-495-2200 

หรือส่งเอกสารเพื่อประเมินราคาแปลเอกสารได้ที่  bbktranslation.th@gmail.com

รับสมัครนักแปล ล่ามทุกภาษา

คุณภาพนักแปลภาษาอังกฤษ

จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกีรยตินิยมอันดับ 2

ผลสอบ Toeic คะแนนเต็ม 990

ลูกค้าบริษัทเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ

ลูกค้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

bottom of page