top of page
Japan___Shrine_Signs_by_deppink.jpg
666.JPG
500279386_7c74a3da5b_z (1).jpg

รับแปลภาษาญี่ปุ่น Japanese

บริการแปลเอกสาร จัดส่งล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น

รับแปลเอกสารญี่ปุ่น ทุกประเภท ทุกสาขาวิชา รับแปลภาษาญี่ปุ่น คุณภาพ ราคาไม่แพง เราคือศูนย์แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น บีบีเคทรานสเลชั่น ที่มีประสบการณ์ความชำนาญมามากว่า 15 ปี เราบริการรับแปลเอกสารแปลภาษาญี่ปุ่น แปลญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ แปลอังกฤษเป็นญี่ปุ่น แปลญี่ปุ่นเป็นไทย หรือแปลไทยเป็นญี่ปุ่น และญี่ปุ่นเป็นภาษาอื่นๆ  รับแปลเอกสารเพื่อไปยื่นเรื่องที่สถานทูตญี่ปุ่น รับแปลเอกสารใบเกิด, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบสมรส, ใบบันทึกสมรส ภาษาญี่ปุ่น เพื่อใช้ยื่นประกอบขอวีซ่ากับทางสถานทูตญี่ปุ่น พร้อมประทับตรารับรองของศูนย์แปลเอกสารบีบีเคทรานสเลชั่น

 

พร้อมทั้งรับแปลเอกสารวิชาการเฉพาะด้านต่างๆ ทั้งแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น และภาษาต่างๆ แปลภาษาด้วยนักแปลที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านนั้นๆ อาทิเช่น แปลภาษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ แพทย์ พยาบาล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ทุกแขนง Manual, WI, ISO, HACCP  รับแปลภาษาทุกภาษา รับแปลภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ จีน เกาหลี พม่า เขมร เวียดนาม ลาว มาเลย์ กัมพูชา ไทย เยอรมัน ฝรั่งเศส และทุกภาษาต่างประเทศ งานได้คุณภาพ ระดับมืออาชีพ ราคาเป็นกันเอง พร้อมด้วยทีมนักแปลคุณภาพ ทั้งนักแปลผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา โดยแต่ละนักแปลมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแปลเอกสารด้านกฎหมายโดยเฉพาะ ประสบการณ์แปลภาษา และบริการแปลเว็บไซต์ มามากกว่า 10 ปี  ราคาที่ยุติธรรมและเป็นกันเอง พร้อมด้วยงานคุณภาพ เนื้อหาถูกต้องครบถ้วนตามต้นฉบับ และตามหลักภาษาสากล

 

ผลงานการทำงานด้านภาษาญี่ปุ่น และอื่นๆของเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ศูนย์แปลภาษาญี่ปุ่น บีบีเคทรานสเลชั่น เราบริการรับแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นแปลเป็นภาษาไทย ญี่ปุ่นแปลเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆอีกมากมาย หากท่านต้องการนักแปลภาษาญี่ปุ่นแปลเป็นอังกฤษ ศูนย์แปลภาษาญี่ปุ่นของเรานั้น พร้อมให้บริการจัดหาล่ามญี่ปุ่น - ส่งล่ามภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาต่างๆให้กับลูกค้าที่ต้องการล่ามนานาชาติทุกภาษาทั่วโลกนะค่ะ

 

           ด้วยเหตุนี้ บีบีเค ทรานสเลชั่น จึงเชื่อมั่นว่าเราสามารถรองรับงานแปลเกือบทุกประเภท  ทุกสาขาวิชาและงานแปลในทุกขนาดไม่ว่าปริมาณงานแปลจะมีจำนวนมากหรือน้อยของผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง จะมอบความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการแปลหนังสือรับรองบริษัท พร้อมยื่นเรื่องรับรองให้กับลูกค้าเบ็ดเสร็จในที่เดียว งานด่วนคุณภาพ รวดเร็ว เสร็จตามกำหนดเวลาของลูกค้าทุกท่าน และทางบริษัทยังมีบริการ รับแปลเอกสารต่างๆ แปลเอกสารเพื่อยื่นสถานทูตต่างๆประจำ ณ ประเทศไทย รับแปลใบเกิด, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบสมรส, ใบบันทึกสมรส แปลภาษาเพื่อใช้ยื่นประกอบขอวีซ่ากับทางสถานทูตต่างๆ พร้อมประทับตรารับรองของศูนย์แปล

 

 

ทีมงานนักแปลภาษาคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการรับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น โดยอาจารย์เจ้าของภาษา

 

ราคาเริ่มต้นที่ 400 บาท !!!

 

ศูนย์แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาญี่ปุ่น จัดหาล่าม-ส่งล่ามญี่ปุ่น ทั่วโลก

 

โดย บริษัท บีบีเคทรานสเลชั่น แอนด์พริ้นติ้ง จำกัด บริการเป็นที่กันเอง ด้วยทีมนักแปลคุณภาพ 

 

ราคาที่ยุติธรรม ครอบคลุมเรื่องงานแปลภาษา

 

ติดต่อ 02-503-5204  สายด่วน 24 ชม. โทร 083-613-9910 , 081-495-2200 

 

หรือส่งเอกสารเพื่อประเมินราคาแปลเอกสารได้ที่  bbktranslation.th@gmail.com

 

 

ขั้นตอนการแปลเอกสาร แปลภาษาญี่ปุ่น

 

 • ลูกค้าสามารถส่งไฟล์งานมาทางอีเมล์ bbktranslation.th@gmail.com แล้วโทรคอนเฟิมที่คุณบี 083-613-9910

 • ตรวจสอบต้นฉบับงานแปลภาษาญี่ปุ่น รูปแบบ ประเมินราคางานแปล พร้อมกำหนดวันรับงาน และข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดโดยผู้ใช้บริการ

 • ยืนยันการใช้บริการแปลภาษาญี่ปุ่น โดยชำระเงินค่าแปลเอกสารของท่าน การชำระเงิน

 • จัดงานให้กับนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญงานแปลในสาขาวิชานั้นๆ โดยเฉพาะ

 • ส่งมอบงานตามกำหนด โดยจะจัดส่งงานแปลให้กับลูกค้าทางอีเมล์ แฟกซ์หรือส่งทางไปรษณีย์ EMS โดยเนื้อหาของงานได้รับการจัดหน้า ตามแบบฟร์อมของลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้ทันที

 

ประเภทของเอกสารภาษาญี่ปุ่นที่รับแปล :

 

 • รับแปลคู่มืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์  และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ บทความด้านไอที

 • รับแปลรายงานการประุชุม  จดหมายข่าว  เอกสารรับรองคุณภาพ ISO

 • รับแปลสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณฑ์สนธิ ภ.พ.20 

 • รับแปลรายงานการประชุม รายงานประจำปี รายงานงบการเงิน รายงานงบดุล รายงานงบกำไรขาดทุน 

 • รับแปลเอกสารสัญญาทางธุรกิจ เอกสาร MOU / TOR สัญญาทางกฏหมาย สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารยื่นซองประมูล

 • รับแปลเอกสารทางราชการต่างๆ เช่น ใบสูติบัตร  ทะเบียนสมรส  บัตรประชาชน  ทะเบียนบ้าน  ใบเปลี่ยนชื่อ ใบหย่า เป็นต้น

 • รับแปลบทความทางวิชาการ บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 

 • รับแปลคู่มือการทำงาน คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ 

 • รับแปลจดหมายข่าว จดหมายทุกประเภท

 • รับแปลใบเสนอราคาสินค้าและบริการ

 • รับแปลใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท

 • รับแปลเอกสารด้านการบริหาร การจัดการ การเงิน

 • รับแปลเอกสารด้านการฝึกอบรม เอกสารโต้ตอบ

 • รับแปลใบผ่านงาน / ใบรับรองการทำงาน

 • รับแปลใบรับรองการศึกษา ใบปริญญาบัตร

 • รับแปลเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น แปลเว็บเพจ

 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น และเอกสารอื่นๆ ทุกประเภท

 

การบริการแปลภาษา ภาษาที่รับแปล :

 

 

 • แปลภาษาอังกฤษ

 • แปลภาษาเยอรมัน

 • แปลภาษาอิตาลี

 • แปลภาษาฝรั่งเศส

 • แปลภาษารัสเซีย

 • แปลภาษาสเปน (ยุโรป / ละตินอเมริกา)

 • แปลภาษาแดนิช

 • แปลภาษาดัชท์

 • แปลภาษาสวีเดน

 • แปลภาษาโปรตุเกส (ยุโรป)

 • แปลภาษาโปรตุเกส (บราซิล)

 • แปลนอร์เวย์

 • แปลภาษาฟินแลนด์

 • แปลภาษากรีก

 • แปลภาษาละติน

 • แปลภาษาอัลเบเนีย

 • แปลภาษาเบลารุส

 • แปลภาษาบอสเนีย

 • แปลภาษาโครเอเชีย

 • แปลภาษาเชค

 • แปลภาษาเอสโทเนีย

 • แปลภาษาฮังการี

 • แปลภาษาลัทเวีย

 • แปลภาษาลิทัวเนีย

 • แปลภาษาสโลวัค

 • แปลภาษาเตอร์กิช / ตุรกี

 

ศูนย์แปลภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาญี่ปุ่นด่วน 24 ชม. 

บริษัท บีบีเคทรานสเลชั่น แอนด์ พรินติ้ง จำกัด

5/2578 ซอยสามัคคี 63 , ถ.สามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120  

Tel : 02-503-5204   Fax : 02-001-5283

Mobile : 083-613-9910 , 081-495-2200

แปลภาษายุโรป                                                    แปลภาษาเอเซีย                                                      แปลภาษาอื่นๆ

 • แปลภาษาญี่ปุ่น

 • แปลภาษาจีนกลาง (Simplified )

 • แปลภาษาจีนไต้หวัน (Traditional)

 • แปลภาษาเวียดนาม

 • แปลภาษากัมพูชา/เขมร

 • แปลภาษาพม่า

 • แปลภาษาลาว

 • แปลภาษาตากาล็อค (ฟิลิปปินส์)

 • แปลภาษามาเลย์ (มาเลเซีย)

 • แปลภาษาอินโด (อินโดนีเซีย)

 • แปลภาษาฮินดี (อินเดีย)

 • แปลภาษาอูรดู (ปากีสถาน)

 • แปลภาษาอาหรับ/อารบิค

 • แปลภาษาเปอร์เซีย/ฟาร์ซี/อิหร่าน

 • แปลภาษาฮิบรู (อิสราเอล)

 • แปลภาษาละติน

 • แปลภาษาอาร์เมเนีย

 • แปลภาษาจอร์เจีย

 • แปลภาษาคาซัคสถาน

 • แปลภาษาเคอร์จิสถาน

 • แปลภาษายูเครน

 • แปลภาษาอุซเบกิสถาน

เกรดนิยมอันดับ 1   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ เอกอังกฤษ

 

first-class honors 

 

ปัจุบัน

อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยชื่อดัง

เกรดนิยมอันดับ 2      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ เอกอังกฤษ

 

second-class honors

ผลสอบ Toeic คะแนนเต็ม 990

ลูกค้าบริษัทชั้นนำของเรา

ติดต่อศูนย์แปลเอกสาร แปลภาษาญี่ปุ่นด่วน

บริษัท บีบีเคทรานสเลชั่น แอนด์ พรินติ้ง จำกัด

โทร 086-318-7970 , 081-495-2200

Your details were sent successfully!

ครอบคลุมเรื่องงานแปลภาษา และแปลเอกสารทุกชนิด
ติดต่อง่าย งานแปลคุณภาพ ราคาที่ยุติธรรม 
รับแปลเอกสารด่วน 24 ชม. [เปิดทำการทุกวัน]
ประเมินราคาทันที หรือแจ้งกลับภายใน 15 นาที
รับสมัครนักแปล ล่ามทุกภาษา
20150316_232021.jpg

คุณภาพนักแปลภาษาอังกฤษ

จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกีรยตินิยมอันดับ 2

ผลสอบ Toeic คะแนนเต็ม 990

ลูกค้าบริษัทเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ

ลูกค้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

bottom of page